Máte otázku? 0917 459 012 0918 697 157

Tlakové nádoby

Revízie

Používame cookies, aby sme vám uľahčili prehliadanie našej webovej stránky a na analýzu návštevnosti webových stránok. Podrobné informácie nájdete v sekcii - Nastavenie súkromia.Nastavenie súkromia

Tlakové nádoby

Revízia tlakových nádob

Prevádzka tlakových nádob sa riadi platnou normou a návodom na obsluhu a údržbu vystaveným výrobcom prípadne dovozcom, preto zaisťujeme pre zákazníkov o.i. aj revíziu tlakových nádob.

Druhy revízií a skúšanie nádob:

Výsledná revízia sa vykonáva pred uvedením nádoby do prevádzky. O výsledku musí byť spísaná revízná správa, ktorá je prílohou pasportu. Túto revíziu vykonávame štandardne k montovaným vzdušníkom.

Prevádzková revízia: prvé prevádzkové revízie sa vykonávajú do dvoch týždňov po zahájení prevádzky tlakovej nádoby a ďalšie pravidelne, najneskôr vždy po roku od predošlej prevádzkovej prehliadky. Zaisťovať pravidelné prevádzkové revízie je povinnosťou prevádzkovateľa tlakovej nádoby. Tieto pravidelné prevádzkové revízie robíme taktiež, po dohode so zákazníkom.

Prevádzková revízia kontroluje najmä:

  • celkový stav nádoby, bezpečnostné výstroje regulačných uzatváracích a blokovacích zariadení, meracích prístrojov a pod.
  • či sú zariadenia podľa bodu 1. udržované, kontrolované a či je vedená predpísaná dokumentácia
  • spôsob prevádzky
  • čistotu a poriadok v okolí nádoby a bezpečný prístup k nádobám
  • či sú výrobné štítky čitateľné a nepoškodené
  • či obsluha spĺňa podmienky čl.6 Prílohy

Vnútorná revízia posudzuje stav nádoby na vonkajšej a vnútornej strane vrátane všetkých výstupov a výstrojov. Vnútorná revízia sa vykonáva raz za max. 5 rokov s prihliadnutím ku konštrukcií, stavu a starobe nádoby, prevádzkovému médiu a zvláštnym prevádzkovým médiám.

Skúška tesnosti sa vykonáva po každej vnútornej revízií a to prevádzkovým pretlakom. Robí sa spravidla hydraulicky alebo pneumaticky.

Tlaková skúška sa vykonáva najneskôr 1x za 9 rokov od predošlej tlakovej skúšky skúšobným pretlakom. Prevádza sa spravidla vodou alebo inou nehorľavou kvapalinou

  • po každej oprave alebo rekonštrukcii
  • po prevádzkovej prestávke dlhšej než 2 roky, pokiaľ je to na základe vnútornej revízie považované za nutné
  • po premiestnení nádoby, pokiaľ je to podľa vnútornej revízie po prekročení najvyššieho prevádzkového tlaku, alebo teploty, pri ktorej mohlo dôjsť k zhoršeniu akosti, alebo mechanických vlastností materiálu stien nádoby.

Revízie tlakových nádob sú kľúčovým procesom pre bezpečné a efektívne fungovanie týchto dôležitých zariadení. Firma MARTINUSÍK, s.r.o. sa špecializuje na poskytovanie komplexných revízií tlakových nádob, čím zabezpečuje ich spoľahlivý prevádzkový stav.

Odborníci z firmy MARTINUSÍK, s.r.o. vykonávajú detailné vizuálne a technické skúšky, kontrolujúce integritu materiálov a správne pripojenie komponentov. Tieto revízie sú v súlade so všetkými platnými normami a predpismi, čím sa zabezpečuje dodržiavanie bezpečnostných štandardov.

Okrem toho firma MARTINUSÍK, s.r.o. ponúka aj modernizáciu tlakových nádob, aby zabezpečila ich optimálne využitie a zvýšenie životnosti. S využitím najnovších technológií a postupov firma neustále zvyšuje účinnosť a bezpečnosť tlakových nádob, čím prispieva k dlhodobej spokojnosti svojich klientov.

Spolupráca s firmou MARTINUSÍK, s.r.o.v oblasti revízií tlakových nádob je investíciou do bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky týchto dôležitých technologických zariadení.